Thực hiện ISO 20121

Quản lý tổ chức sự kiện bền vững làm cho doanh nghiệp có ý nghĩa hơn và bạn có thể đạt được việc quản lý này thông qua khóa đào tạo thực hiện ISO 20121 về Quản lý sự kiện bền vững - biến những thuật ngữ ISO 20121 thành những giải pháp chung có ích.

Có được những kỹ năng thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 20121 và đem lại những kết quả tức thì. Hiểu được việc quản lý dự án được yêu cầu và xác định nguồn lực cần thiết để đưa ISO 20121 hoạt động trong tổ chức cũng như đảm bảo sự thành công bền vững bằng việc theo dõi hệ thống quản lý thông qua quy trình đánh giá. Bạn sẽ thấy được sự liên kết giữa những tiêu chuẩn quản lý về sức khỏe và an toàn, quản lý chất lượng và quản lý môi trường khác.

Các nhà đào tạo chuyên nghiệp chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển tiêu chuẩn thông qua các buổi thuyết trình, thảo luận và làm việc nhóm. Bạn sẽ bước đi với sự hiểu biết về việc làm gì để quản lý sự kiện liên quan đến doanh nghiệp một cách bền vững cũng như có được chứng nhận để giúp doanh nghiệp bạn đạt được sự ghi nhận từ khách hàng quốc tế.
Ai nên tham gia?

 • Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ hoặc thực hiện ISO 20121
 • Các nhà quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe, và các nhà quản lý chất lượng
 •  Các nhà quản lý sự kiện, truyền thông và liên lạc, những người muốn thực hiện ISO 20121 hoặc những người làm việc với khách hàng về lĩnh vực đó.
 • Tính bền vững doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý CSR, các chuyên gia mua bán chịu trách nhiệm về việc hoạch định và tổ chức các sự kiện doanh nghiệp

Tôi sẽ học những gì?

 • Xác định nguồn lực và phạm vi yêu cầu để thực hiện ISO 20121
 • Có thể quản lý dự án thực hiện ISO 20121
 • Phác thảo sự liên quan giữa ISO 14001, ISO 9001 và BS OHSAS 18001
 • Theo dõi và đo lường hệ thống quản lý bền vững theo tiêu chuẩn ISO 20121
 • Tìm hiểu về quá trình đánh giá và chứng nhận

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 • Hiểu cách làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn ISO 20121 với hệ thống quản lý bền vững được cải thiện
 • Đạt được hiệu suất cao hơn trong việc hoạch định và phân phối sự kiện chung.
 • Xây dựng niềm tin các bên liên quan với giấy ủy nhiệm ISO 20121
 • Tăng cường trách nhiệm xã hội và đạt được sự ghi nhận của ngành
 • Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ