Đào tạo Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

ISO 20121 đưa ra một hệ thống quản lý giúp cải thiện tính bền vững của sự kiện. Nó đã được thiết kế để giúp bạn quản lý bền vững trong suốt toàn bộ chu trình quản lý sự kiện.

Khí hậu đang thay đổi với những tác động có thể dự đoán trước đáng kể cho các chính phủ và các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp sự kiện cũng không ngoại lệ. Bất cứ ai có liên quan đến việc tổ chức và quản lý sự kiện cần phải hiểu những xu hướng này, các tác động ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ và sau đó thực hiện các chiến lược để giúp doanh nghiệp của họ đáp ứng một cách bền vững.

Để giúp bạn hiểu và thực hiện thành công ISO 20121 trong tổ chức của bạn, BSI đã phát triển một bộ các khóa đào tạo.


Đào tạo trong công ty


Khóa đào tạo cộng đồng

Tất cả Khóa Đào tạo Cộng đồng BSI sử dụng các kỹ thuật học tập bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về vấn đề