Những khóa học về hệ thống quản lý chống tham nhũng BS 10500 (ABMS)

Cùng với danh tiếng, sự bền vững và phát triển đang bị đe dọa, các doanh nghiệp nhận ra rủi ro kèm theo và hiểu rằng việc sở hữu một chính sách chống tham nhũng hiệu quả và đánh giá không chỉ giúp họ ngăn cản và phòng chống hành động đó, mà nó còn khuyến khích sự tự tin về doanh nghiệp từ những khách hàng, chuỗi cung cấp, và những bên có liên quan quan trọng của họ.

Luật phòng chống tham nhũng của Anh năm 2010 được thiết lập như một tiêu chuẩn vàng để truy tố một cách hiệu quả cũng như ngăn chặn tham nhũng liên quan đến những tổ chức ở Anh và những người liên kết với họ hoạt động cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Tiêu chuẩn Anh đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu để chỉ ra rằng các tổ chức có thể chống lại nguy cơ tham nhũng một cách hiệu quả và thể hiện rằng họ đã thực hiện “những quy trình phù hợp” để ngăn chặn tham nhũng một cách hợp lý và thỏa đáng.

Một hệ thống quản lý chống tham nhũng (ABMS), dựa trên BS 10500, sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn một khuôn mẫu trong việc nghiêm cấm, ngăn chặn, phát hiện, báo cáo và đối phó với bất cứ việc tham nhũng nào xảy ra. Hệ thống này cũng tính đến những yêu cầu của đạo luật Chống tham nhũng 2010 của Anh quốc và thực hành tốt quốc tế ghi nhận.

Những khóa học của chúng tôi đã được phát triển gắn liền với Cảnh sát thành phố Luân Đôn, Học viện đào tạo về Tội phạm Kinh tế và Gian lận. Cảnh sát thành phố Luân Đôn là một thành viên sáng lập của Lực lượng Chống tham nhũng nước ngoài quốc tế và làm việc với những cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới để điều tra và ngăn chặn tội phạm kinh tế.

Những khóa học này tuân theo một một cấu trúc để hỗ trợ bạn quen thuộc chính mình với tiêu chuẩn trong yêu cầu khóa học để học cách làm thế nào thực hiện một ABMS vào trong một tổ chức. Để kiểm tra xem ABMS của bạn có tuân theo nguyên tắc, bạn sẽ cần phải học làm thế nào để đánh giá hoặc dẫn dắt nhóm của bạn thực hiện đánh giá hệ thống đó. Chúng tôi cũng có một khóa học cho những cá nhân và nhóm những người sẽ giải quyết khía cạnh vận hành và kỹ thuật trong việc quản lý đo lường chống tham nhũng trong tổ chức của bạn. 


Đào tạo trong công ty


Khóa học đào tạo tại trung tâm

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp kỹ thuật học tập gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu bài học.

Khóa đào tạo Đánh giá trưởng BS 10500 – IRCA chứng nhận >

  • Tìm hiểu về kỹ năng và kiến thức được yêu cầu để dẫn dắt một đánh giá/ hệ thống đánh giá về hệ thống quản lý chống tham nhũng (ABMS)
  •  Phát triển khả năng thực hiện đánh giá của bên thứ hai về nhà cung cấp và nhà thầu phụ

Khóa học đào tạo trong lớp