Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý chống tham nhũng BS 10500

Sau khi thực hiện thành công một hệ thống quản lý Chống tham nhũng (ABMS), dựa trên BS 10500, các tổ chức sẽ tìm kiếm sự bảo đảm khuôn mẫu thực hành tốt nhất được theo dõi, xem xét và duy trì một cách thường xuyên.

Với một quy trình đánh giá nghiêm ngặt, bạn có thể đánh giá liên tục hệ thống ABMS trong tổ chức của bạn để cải tiến thường xuyên hoạt động đánh giá trong khu vực rủi ro cũng như khảo sát tính khả thi.

Được dẫn dắt bởi giảng viên kinh nghiệm của BSI, khóa học 5 ngày này sẽ giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng của bạn để chỉ huy một hệ thống đánh giá về hệ thống ABMS.

Thông qua việc tham gia vào những bài tập thực hành, các hoạt động nhóm và thảo luận nhóm, bạn có thể đi hết toàn bộ quá trình đánh giá. Bạn sẽ học về những nguyên tắc và thực hành để xem xét khi nào thì đánh giá và làm thế nào để áp dụng chúng dựa trên những yêu cầu của BS 10500. Bạn sẽ học nhiều hơn về cách nhà cung cấp và nhà thầu phụ làm việc với hệ thống ABMS của bạn, đồng thời bạn sẽ tìm hiểu về việc bên thứ hai và thứ ba sẽ hoạt động như thế nào.

Khóa học này đã được phát triển cùng với Cảnh sát thành phố Luân Đôn, học viện đào tạo về Tội phạm và Gian lận kinh tế


Ai nên tham dự?

Những người có trách nhiệm trong việc quản lý chống tham nhũng, những hành vi đạo đức nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, rủi ro và sự tuân thủ, hệ thống quản lý, đo lường chống tham nhũng, nguồn nhân lực, mua bán và những người quản lý / chọn lựa đối tác kinh doanh đặc biệt là hoạt động trong môi trường có nguy cơ tham nhũng cao.

Những công việc được gợi ý như:

 •  Những nhà quản lý nhân sự
 • Những nhà quản lý đội pháp chế nội bộ
 • Những nhà quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Trưởng nhóm điều tra và phúc lợi nội bộ
 •  Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài còn mới mẻ với ABMS
 •  Những nhà quản lý mua bán
 • Trưởng nhóm hành chính về những thông tin và ghi chép bí mật

Điều kiện tiên quyết để tham dự khóa học bao gồm:

 • Kiến thức về BS 10500 và đánh giá hệ thống quản lý
 • Kiến thức về quản lý chống tham nhũng có thể bao gồm: chính sách chống tham nhũng, khảo sát tính khả thi, những người liên quan, vai trò của nhà quản lý việc tuân thủ, giáo dục và đào tạo, liên lạc với ABMS, những món quà, tính hiếu khách và việc theo dõi cũng như xem xét.

Tôi sẽ học những gì?

 • Làm thế nào để giải thích những yêu cầu của BS 10500 trong bối cảnh của đánh giá
 • Mục đích của: một hệ thống ABMS, tiêu chuẩn ABMS, của đánh giá hệ thống quản lý, và chứng nhận của bên thứ ba
 • Đâu là vai trò của một đánh giá viên trong việc hoạch định, thực hiện, báo cáo, theo dõi đánh giá hệ thống ABMS liên quan đến ISO 19011 (và ISO 17021 những điểm phù hợp)
 •  Làm thế nào để hoạch định, thực hiện, báo cáo, theo dõi đánh giá hệ thống ABMS để kiểm tra sự tuân thủ BS 10500 và liên quan đến ISO 19011 (và ISO 17021 những điểm phù hợp)

Những lợi ích là gì?

 • Công ty của bạn sẽ có thể thiết lập sự hiệu quả của ABMS
 • Doanh nghiệp của bạn có thể chỉ ra việc cam kết của mình đối với việc quản lý những rủi ro liên quan đến một ABMS hiệu quả đối với những bên quan tâm.
 • Tổ chức của bạn sẽ có một vài người có thể quản lý nhóm đánh giá ABMS
 •  Tổ chức của bạn có thể tốt hơn để chuẩn bị cho việc đánh giá ABMS của bên thứ hai và thứ ba
 •  Công ty của bạn có những kỹ năng trong việc thực hiện đánh giá ABMS bên thứ hai và thứ ba
 • Tổ chức của bạn sẽ có chuyên môn trong việc chỉ đạo đánh giá, đặc biệt khi xử lý với ABMS

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa học
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận hoàn thành