Tạo dựng niềm tin cho một thế giới bền vững hơn

Tạo dựng niềm tin cho một thế giới bền vững hơn

Red Overlay
Tạo dựng niềm tin cho một thế giới bền vững hơn
Tạo dựng niềm tin cho một thế giới bền vững hơn
Red Overlay

Mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của chúng tôi

Được thành lập vào năm 1901, BSI là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia hàng đầu thế giới giúp khách hàng hoạt động theo cách thức an toàn hơn, bảo mật hơn và bền vững hơn. Được hợp nhất bởi Sắc lệnh Hoàng gia Anh, chúng tôi phản ánh sự công bằng và là nơi có dấu ấn tin cậy cao nhất, Kitemark.

Sự kết hợp độc đáo của chúng tôi giữa các dịch vụ đào tạo, nâng cao kiến thức, đảm bảo và quản lý giúp các tổ chức trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo dựng niềm tin vào các sản phẩm, hệ thống, dịch vụ của doanh nghiệp và thế giới nơi chúng ta đang sống.

Mục tiêu

Tạo dựng niềm tin cho một thế giới bền vững hơn.

Sứ mệnh

Chia sẻ kiến thức, đổi mới và thực thành tốt nhất để giúp mọi người và tổ chức biến sự hoàn hảo thành thói quen.

Tầm nhìn

Trở thành công ty cải tiến kinh doanh cho phép các tổ chức biến các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất thành thói quen xuất sắc.