Trở thành đại diện người tiêu dùng

Bạn có cam kết với các nguyên tắc trong việc tham gia người tiêu dùng? Bạn có thời gian để hỗ trợ chúng tôi (trên tinh thần tự nguyện) trong việc đảm bảo rằng quá trình phát triển những tiêu chuẩn về người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng? Mạng lưới người tiêu dùng và Lợi ích cộng đồng BSI (CPIN) đang tìm kiếm những người nhiệt tình, từ tất cả những khu vực, để tham gia vào mạng lưới CPI. Hiện nay chúng tôi đang cần những người có hiểu biết về các lĩnh vực sau: Lợi ích trẻ em, Chăm sóc sức khỏe, ICT và bền vững. Những lĩnh vực khác mà chúng tôi cũng có chính là dịch vụ, Khả năng truy cập, Xây dựng, Sản xuất và Rủi ro.


Các tiêu chuẩn là gì?

Các tiêu chuẩn là văn bản được xuất bản để hỗ trợ việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ an toàn, hiệu quả và năng suất- tất cả những tiêu chuẩn đều quan trọng đối với người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn được soạn thảo, không phải bởi BSI, mà bởi một nhóm các bên liên quan có đam mê. Quy trình chính thức bao gồm sự tham gia tất cả những cơ quan liên quan, bao gồm đại diện người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng, được giám sát bởi tư vấn cộng đồng. Những tiêu chuẩn dưới hình thức hướng dẫn, quy phạm thực hành, phương pháp thử nghiệm, các thuật ngữ, các thông số kỹ thuật, hình thức này được xem xét một cách thường xuyên để cân nhắc về những tiến bộ trong suy nghĩ, công nghệ, thực hành và nhu cầu. Họ là tình nguyện viên, nhưng có thể là nền tảng pháp luật một cách hữu ích.


Đâu là cách những người tiêu dùng tham gia vào các tiêu chuẩn

Những người tiêu dùng rất quan trọng đối với BSI (là Cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia) và đối với chính phủ Anh. Sự tham gia vào các tiêu chuẩn người tiêu dùng trong việc chủ động hỗ trợ và lợi ích cộng đồng tạo ra quy trình đảm bảo quan điểm của họ được hướng tới một cách thỏa đáng. Chức năng này được hỗ trợ bởi một nhóm nhỏ trong mạng lưới CPI ở trụ sở chính BSI tại Chiswick, Luân Đôn.

Có 2 cách chính để công chúng có thể tham gia đó là:

  • Đại diện CPI: Tình nguyện viên, những người đóng góp vào quy trình phát triển tiêu chuẩn theo rất nhiều cách khác nhau; thông qua việc tham gia các cuộc họp; làm việc cho các dự án;  làm nghiên cứu nền tảng; hoặc đưa ra những lời khuyên chuyên môn. Thời gian dành cho hoạt động này là miễn phí, nhưng những chi phí đi lại và chi phí cần thiết thì được trả phí.
  • Các điều phối viên CPI: họ làm việc với nhân viên BSI về việc ưu tiên hóa đầu vào CPI và những hoạt động Reps về lĩnh vực chủ đề của họ. CPICs cũng thường xuyên tự hoạt động với vai trò của chính họ. Họ là những tình nguyện viên, những người muốn nhận chi phí và khoản tiền thù lao nhỏ (hiện tại là £3.000 một năm) trong sự ghi nhận trách nhiệm của họ. Những chỗ trống cụ thể cho CPICs được quảng cáo trên trang điện tử.

Mạng lưới CPI cũng bao gồm những chuyên gia nền tảng và những tổ chức CPI liên kết. Chúng tôi luôn luôn vui vẻ để nhận thêm thành viên liên quan đến công việc. Các tổ chức có thể chỉ định liên lạc chính hoặc có thể bổ nhiệm người làm đại diện CPI.