Quản Trị

Khuôn khổ Quản trị.

Hội đồng Viện Tiêu Chuẩn Anh cam kết các tiêu chuẩn cao nhất đến quản trị doanh nghiệp được xem là nền tảng cho sự thành công.

Viện Tiêu chuẩn Anh là Tổ chức được thành lập và quản lý theo Sắc lệnh Hoàng gia và Luật pháp địa phương. Vì không vốn cổ phần, BSI được gọi là “công ty phân phối phi lợi nhuận” nên lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào kinh doanh.

Là Tổ chức theo Sắc lệnh Hoàng gia, theo đó, BSI không chịu sự giám sát các nhà đầu tư như thường thấy trong các công ty cổ phần nhưng vẫn áp dụng các nguyên tắc Luật Quản trị Doanh nghiệp Vương Quốc Anh tại FRC, bộ luật áp dụng và thành lập các thủ tục quản trị nội bộ phản ánh thực tế tốt nhất.

Bộ luật Đạo đức Kinh doanh BSI được dùng làm cơ sở cho các khuôn khổ kiểm soát nội bộ với quản lý tài chính, hệ thống giám sát, tuân thủ có liên quan đến họ, thiết lập các giá trị đạo đức và tiêu chuẩn cao mà chúng tôi nhấn mạnh, được tôn trọng trong mọi khía cạnh trên con đường kinh doanh. 

Báo cáo Thường niên Viện Tiêu Chuẩn Anh đưa ra các chi tiết khuôn khổ quản trị doanh nghiệp

 


Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chung cho sự thành công doanh nghiệp. Hỗ trợ cho lãnh đạo doanh nghiệp để tổ chức trong khuôn khổ kiểm soát cẩn thận hiệu quả. Hội đồng Quản trị chủ yếu bao gồm các giám đốc không điều hành có nhiều kinh nghiệm kinh doanh và độc lập giúp đảm bảo Công ty duy trì các tiêu chuẩn cao nhất lãnh đạo và quản trị. Cố vấn Hội đồng Quản trị độc lập cung cấp các ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm cuối cùng liên quan đến các vấn đề bao gồm đảm bảo tuân thủ với Sắc lệnh Hoàng gia Công ty và Luật địa phương, chiến lược quản lý, tổ chức cơ cấu, báo cáo kiểm soát tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, chấp thuận các hợp đồng quan trọng, quyết định các chính sách công ty, xem xét các vấn đề quan trọng liên quan đến việc huy động tài chính, tiếp nhận, bố trí và các vấn đề quản trị doanh nghiệp.Ủy ban

Ủy ban Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban giúp đảm bảo BSI thực hiện tốt nhất việc quản trị doanh nghiệp:

 • Ủy ban Đánh giá
 • Ủy ban Thù lao
 • Ủy ban Đề cử
 • Ủy ban Trách nhiệm Cộng đồng
 • Ủy ban Chính sách Tiêu chuẩn và Chiến lược

Ủy ban Chấp hành

Ủy ban tiếp tục được thành lập bởi (và báo cáo cho) các Giám đốc Điều hành:

 • Ủy ban Chấp hành Đoàn thể
 • Ủy ban Chấp hành Hoạt động Đoàn thể
 • Ủy ban Ngân hàng và Mục đích chung
 • Ủy ban Giám sát Thực hiện Luật NSB
 • Ủy ban Chứng nhận Công bằng Đoàn thể
 • Ủy ban Quản lý Cơ quan Chứng nhận 

Hội nghị Tổng hợp Thường niên

Hội đồng Quản trị kết hợp Hội nghị Tổng hợp Thường niên để tiếp xúc và khuyến khích tham gia với các thành viên.