Ủy Ban Điều Hành

Ban Điều Hành Tập Đoàn và Điều Hành Hoạt Động

Các Ban này chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược thống nhất và hoạt động BSI mỗi ngày. Các Ủy viên được đảm nhiệm bởi các Gíam đốc Điều hành

Tìm hiểu thêm thông tin về các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn


Ban Ngân hàng và Mục đích Tổng quát

Ban có sự giám sát các mối quan hệ ngân hàng và quản lý ngân quỹ chung của Tập đoàn. Ban bao gồm các Gíam đốc điều hành, là Chủ tịch Ban, và các Giám đốc Tài chính và các cuộc họp có sự tham dự thành viên chủ chốt trong bộ phận ngân quỹ và tài chính của Tập đoàn.


Ban Gíam sát Thực hiện Luật NSB

Ban hoạt động như cơ quan quản lý cấp cao để xác định các vấn đề phát sinh từ các quy tắc ứng xử và quản lý việc thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hoạt động NSB và không NSB bởi BSI.


Certification Body Impartiality Committee (CBIC)

International standards accreditation rules require BSI to have impartiality committees, which include non-BSI personnel, to oversee the Group’s compliance with the obligations set out in those rules.


Ban Công bằng Cơ quan Chứng nhận (CIBC)

Quy định tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế yêu cầu BSI có ban công bằng, trong đó bao gồm những người không phải thuộc BSI, để giám sát sự tuân thủ của Tập đoàn với các nghĩa vụ được quy định trong các quy tắc.