Hội Nghị Tổng Hợp Thường Niên

Hội nghị Tổng hợp Thường niên cung cấp cho Hội đồng Quản trị cơ hội để tiếp xúc và trả lời các câu hỏi từ các thành viên đăng ký. Tài liệu và các giấy tờ liên quan đến Hội nghị Tổng hợp Thường niên sẽ được gửi đến các cổ đông ít nhất 21 ngày trước hội nghị để đảm bảo rằng các thành viên có đủ thời gian để xem xét các mục kinh doanh.

Buổi thuyết trình tại cuộc họp được cung cấp dựa trên các hoạt động BSI so với năm tài chính trước đó và các triển vọng trong tương lai, cũng như phát triển các tiêu chuẩn và các hoạt động quảng cáo. Công ty đếm tất cả các phiếu ủy quyền đưa ra tại Hội nghị Tổng hợp Thường niên sự ủy quyền trên mỗi hướng giải quyết nơi họ đã xử lý với việc biểu quyết bằng tay.

Annual general meeting 2021 (UK website)