Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001

BSI có chuyên môn và nguồn lực để giúp bạn hiểu và triển khai xây dựng, áp dụng ISO 14001. Bạn sẽ tự tin và hưởng lợi từ hệ thống quản lý môi trường với sự đồng hành của BSI.

BSI có chuyên môn và nguồn lực để giúp bạn hiểu và triển khai xây dựng, áp dụng ISO 14001. Bạn sẽ tự tin và hưởng lợi từ hệ thống quản lý môi trường với sự đồng hành của BSI.

Red Overlay
ISO 14001
ISO 14001
Red Overlay

Hành trình chứng nhận ISO 14001 với BSI

Bạn cần:

  • Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch đánh giá chứng nhận. Đây là một quá trình gồm hai giai đoạn, trong đó khoảng thời gian đánh giá thay đổi dựa trên quy mô tổ chức của bạn
  • Đảm bảo tất cả những người phù hợp trong tổ chức của bạn luôn sẵn sàng và chuẩn bị cho (các) đợt đánh giá

Chúng tôi giúp bạn:

  • Có thể suy nghĩ và hành động như một đánh giá viên thông qua khóa đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 của chúng tôi để bạn có thể đảm bảo EMS của tổ chức được cập nhật và tuân thủ ISO cho cuộc đánh giá chính thức trong tương lai
  • Đạt được chứng nhận thông qua (các) cuộc đánh giá của chúng tôi, bạn có thể theo dõi thời điểm đánh giá của mình và xem báo cáo  trên Cổng thông tin BSI Connect củachúng tôi
  • Quản lý EMS của bạn trên cơ sở liên tục với BSI Connect

Nội dung này có sẵn để tải xuống trong Hướng dẫn khách hàng ISO 14001 và Hướng dẫn thực hiện ISO 14001 của BSI.


Đã được chứng nhận ISO 14001 và cần chuyển đổi?

Cho dù bạn được chứng nhận với chúng tôi hay một công ty khác nhưng muốn chuyển sang BSI, chúng tôi có các công cụ và dịch vụ để hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chuyển đổi. 
Tìm hiểu thêm về quá trình chuyển đổi ISO 14001 của bạn tại đây