Những ví dụ thực tiễn về Quản lý kinh doanh liên tục tiêu chuẩn ISO 22301

ISO 22301 là tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý kinh doanh liên tục. Tiêu chuẩn này có thể giúp bạn xác định, quản lý mối nguy hiện tại và tương lai đối với doanh nghiệp bạn, áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động đối với việc tối thiểu hóa sự ảnh hưởng các sự cố, tối thiểu hóa thời gian chết trong sự cố và cải tiến thời gian phục hồi, chứng minh khả năng phục hồi đối với khách hàng, nhà cung cấp và các yêu cầu đấu thầu.

Đọc về cách những khách hàng chúng tôi thu được lợi ích như thế nào từ việc thực hiện tiêu chuẩn.