Ví dụ thực tiễn về Quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc quản lý an ninh. Thông qua thực hiện tiêu chuẩn, tổ chức có thể xác định rủi ro an ninh và thiết lập kiểm soát để quản lý hoặc hạn chế rủi ro đó, có được niềm tin của bên hữu quan và khách hàng về việc các số liệu riêng tư của họ được bảo vệ, cũng như hỗ trợ đạt được sự ưu ái của nhà cung cấp giúp cho bạn dành thắng lợi trước doanh nghiệp mới.

Hãy đọc về những khách hàng của tôi thu được lợi ích như thế nào từ việc thực hiện tiêu chuẩn