Keymark

Dấu Keymark được tạo ra để phản hồi Nghị quyết hội đồng Châu Âu thu hút các tiêu tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu (CEN/CENELEC) để thiết lập sự biểu hiện hài hòa tương thích với các tiêu chuẩn chung Châu Âu (ENs). Dấu này được công nhận ở phần lớn các quốc gia EU và được chấp nhận như các dấu chứng nhận quốc gia của họ.

Keymark –sự bảo đảm kép

Chứng nhận Keymark có sẵn trong hàng loạt các sản phẩm phong phú ngành xây dựng. Đánh giá sản phẩm bao gồm an toàn và, cả các yêu cầu hoạt động đánh giá được quy định trong các tiêu chuẩn CEN và CENELEC liên quan.

Người mua thu được lợi ích từ sự bảo đảm kép hệ thống đánh giá cả sản phẩm và cơ sở sản xuất của nhà sản xuất.

Dấu Keymark đối với các sản phẩm cách nhiệt

Dấu Keymark đối với các sản phẩm cách nhiệt sẽ hỗ trợ các nhà thiết lập thông số kỹ thuật và nhân viên mua bán để phân biệt giữa các sản phẩm tương thích với các đặc điểm (an toàn) yêu cầu tối thiểu hợp pháp ở khu vực Kinh tế Châu Âu, như đã được thể hiện bởi dấu CE, và các sản phẩm tương thích để hoàn thành tiêu chuẩn sản phẩm Châu Âu.

Đặc điểm lớn nhất đối với các sản phẩm cách nhiệt- độ dẫn nhiệt được khai báo- được dựa trên kết quả kiểm tra từ phòng thử nghiệm đã được đăng ký 

Tiêu chuẩn nào?

BSI được cho phép bởi CEN để phát hành dấu Keymark dựa trên những tiêu chuẩn Châu Âu sau:

  • EN 13162
  • EN 13163
  • EN 13164
  • EN 13165
  • EN 13166
  • EN 13167
  • EN 13168
  • EN 13169
  • EN 13170
  • EN 13171