Các chương trình chứng nhận sản phẩm

BSI có thể hỗ trợ tổ chức của bạn bám sát đúng lộ trình để chứng nhận, cung cấp tư vấn làm thế nào để những lộ trình này khác từ nhãn hiệu này đến nhãn hiệu khác trong cấu trúc chứng nhận, thị trường dự định. Các chương trình chứng nhận có thể là bắt buộc (ví dụ nhãn hiệu CE), trong khi những chương trình khác có thể là tự nguyện (ví dụ Kitemark)