Thực hiện hệ thống quản lý rủi ro theo Tiêu chuẩn ISO 31000

Thực hiện khóa học hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000 cung cấp cho đại diện quản lý, người chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý công cụ và kỹ thuật đảm bảo áp dụng có hiệu quả các phương pháp rủi ro trong hệ thống


Ai sẽ tham gia?

 • Tập trung chủ yếu vào người thực hiện và duy trì hệ thống quản lý 
 • Từ nhân viên đến lãnh đạo cao nhất hiểu được rủi ro đóng vai trò là một công cụ quản lý và ảnh hưởng đến tổ chức của họ

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Giải thích rủi ro là gì và làm thế nào áp dụng vào hệ thống quản lý
 • Xác định cơ hội và các mối đe dọa trong tổ chức
 • Áp dụng hiệu quả khái niệm về rủi ro đối với hệ thống quản lý
 • Áp dụng công cụ, kỹ thuật để xác định và xử lý rủi ro hệ thống quản lý cần giải quyết.

Các lợi ích nào có được?

 • Tăng cường lòng tin của bên liên quan và tin tưởng việc áp dụng kỹ thuật xử lý rủi ro
 • Xác định và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn được xác định qua phân tích mối đe dọa / rủi ro ứng dụng hệ thống kiểm soát quản lý
 • Xác định phương pháp rủi ro để cải tiến hệ thống quản lý và do đó cải tiến khả năng phục hồi tổ chức

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống