Tìm hiểu ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro Tiêu chuẩn ISO 31000

Tổ chức phải đối mặt với sự không chắc chắn trong việc đáp ứng mục tiêu. Quản lý rủi ro là khuôn khổ hệ thống và quy trình tối đa hóa lĩnh vực có thể kiểm soát kết quả trong khi giảm thiểu lĩnh vực không thể dự đoán và qua đó không thể thực hiện kiểm soát.

Khóa học 1 ngày tại BSI về tìm hiểu phương pháp quản lý rủi ro sẽ cung cấp nền tảng để bắt đầu kiểm soát hiệu quả rủi ro của tổ chức.


Ai nên tham gia?

 • Tập trung chủ yếu vào người thực hiện và duy trì hệ thống quản lý 
 • Từ nhân viên đến lãnh đạo cao nhất hiểu được rủi ro đóng vai trò là công cụ quản lý và ảnh hưởng đến tổ chức của họ

Tôi sẽ học được gì?

 • Mô tả nền tảng quản lý rủi ro
 • Giải thích về nền tảng của hệ thống quản lý rủi ro
 • Mô tả sự liên quan và ngữ cảnh của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Tóm tắt cấu trúc và mục đích của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Giải thích nguyên tắc chính của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Xác định khía cạnh quan trọng và mối tương quan trong khuôn khổ quản lý rủi ro với hệ thống kiểm soát của tổ chức
 • Qúa trình quản lý rủi ro
 • Tóm tắt quy trình thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro

Các lợi ích nào có được?

 • Tăng khả năng phục hồi doanh nghiệp
 • Tính linh hoạt đối phó với thay đổi
 • Hiểu biết và quản trị rủi ro

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Chứng nhận tham gia