Các khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm là tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế cho ngành thực phẩm. Tiêu chuẩn hướng tới việc dung hòa các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm  suốt chuỗi cung ứng thực phẩm.

Khóa học quản lý an toàn thực phẩm của BSI giúp học viên hiểu tổng quát về tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 và các nguyên tắc, thực hành và những yêu cầu riêng đối với ISO 22000. 


Đào tạo tại Doanh nghiệp


Khóa đào tạo tập trung

Tất cả những khóa học tập trung của BSI sử dụng phương pháp kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu bài.