Những tiêu chuẩn HACCP

Nắm được các bước để áp dụng HACCP vào tổ chức thông qua khóa học đào tạo về những tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm kiểm soát  tới hạn (HACCP). Học về việc phân tích mối nguy và những quá trình kiểm soát then chốt.

Khóa học hai ngày này bao gồm 7 nguyên tắc của HACCP, qua đó dạy bạn làm thế nào để áp dụng và phát triển Tiêu chuẩn. Giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giảng dạy HACCP theo chiều sâu, với những bài tập đóng vai, làm việc nhóm và bài tập thực hành để đảm bảo bạn sẽ đi từ người mới bắt đầu đến một chuyên gia.

Xin chú ý rằng dưới những quy trình nhất định, một tổ chức bắt buộc phải có ít nhất một nhân viên được đào tạo về HACCP trước khi họ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn.


Những ai nên tham gia?

 • Bất cứ cá nhân nào đang hướng tới thực hiện HACCP trong tổ chức của họ
 • Bất cứ ai đang hướng tới việc đánh giá thực phẩm
 • Những nhân viên muốn hiểu biết rộng hơn về việc kiểm soát then chốt của HACCP

Mục tiêu học tập

 • Có được hiểu biết sâu hơn về 7 nguyên tắc
 • Hiểu chi tiết quá trình kiểm soát then chốt của HACCP
 • Học cách làm thế nào để thực hiện phân tích mối nguy
 • Học cách làm thế nào để có lợi trong việc áp dụng những Tiêu chuẩn HACCP
 • Đạt được những kỹ năng để thực hiện Tiêu chuẩn HACCP trong nơi làm việc 

Bao gồm những gì?

 • Những ghi chú của khóa đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ