Komitety zarządu BSI Group

Komitet ds. audytów

Komitet odpowiada za zarządzanie finansami Grupy, dokonuje rekomendacji w procesie mianowania Auditorów, analizuje roczne wyniki finansowe, rozważa kwestie podniesione przez audytorów i nadzoruje stosowany przez Grupę BSI system kontroli wewnętrznej.

W skład Komitetu wchodzą Anthony Lea (przewodniczący), sir David John i Keith Clarke (dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych), Pat Chapman-Pincher i Lucinda Riches (doradcy); a także dyrektor naczelny i dyrektor finansowy, obecni stosownie do potrzeb.


Komitet ds. wynagrodzeń

Do zadań Komitetu należy przegląd warunków zatrudnienia dyrektorów wykonawczych, w tym przyzwanie instrumentów motywacyjnych i premii związanych z osiąganymi wynikami. W skład Komitetu wchodzą Keith Clarke (przewodniczący), sir David John, Anthony Lea i John Regazzi (dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych), Pat Chapman Pincher (doradca); a także dyrektor naczelny, obecny stosownie do potrzeb.


Komitet ds. nominacji

Do zadań Komitetu należy wybór i dokonywanie rekomendacji w procesie mianowania wszystkich dyrektorów wchodzących w skład Zarządu.

W skład Komitetu wchodzą sir David John (przewodniczący), sir David Brown, Keith Clarke, Thomas Gorrie, Anthony Lea, John Regazzi (dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych) oraz dyrektor naczelny.


Komitet ds. odpowiedzialności społecznej

Do zadań Komitetu należy zwracanie uwagi Grupy BSI na kwestie odpowiedzialności społecznej oraz kierowanie programem wdrożenia w kierunku spełniania wytycznych normy ISO 26000.

W skład Komitetu wchodzą Thomas Gorrie (przewodniczący), sir David John, sir David Brown, John Regazzi (dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych) oraz dyrektor naczelny.


Komitet ds. polityki i strategii normalizacji

Głównym celem działania Komitetu jest zbieranie poglądów wszystkich stron zainteresowanych działaniami na rzecz osiągnięcia formalnego konsensusu odnośnie norm brytyjskich w celu opracowania zasad polityki strategicznej BSI w dziedzinie norm krajowych, europejskich i międzynarodowych.

Z skład Komitetu wchodzą Mike Nichols (przewodniczący), sir David Brown (dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych), dyrektor naczelny oraz dyrektor ds. norm.