Komitety wykonawcze Grupy

Komitet wykonawczy oraz Komitet wykonawczy ds. operacyjnych Grupy

Te Komitety są odpowiedzialne za wdrożenie uzgodnionej strategii oraz bieżącej działalności BSI. Na czele tych Komitetów stoi Dyrektor Naczelny.

Dowiedz się więcej o członkach Komitetu wykonawczego Grupy


Komitet ds. bankowości i celów ogólnych

Komitet nadzoruje relacje bankowe Grupy oraz zajmuje się ogólnym zarządzaniem jej finansami. W skład Komitetu wchodzi Dyrektor Naczelny pełniący funkcję przewodniczącego, a także Dyrektor Finansowy, a w spotkaniach Komitetu biorą udział najważniejsze osoby pełniące funkcje w działach skarbu i finansów.


Komitet ds. nadzoru przestrzegania Kodeksu postępowania Krajowego Komitetu Normalizacyjnego

Komitet działa jako wysokiego szczebla ciało kierownicze zajmujące się rozstrzyganiem kwestii dotyczących Kodeksu postępowania oraz kierujące współpracą między działaniami BSI wynikającymi z jego roli Krajowej Jednostki Certyfikującej, a pozostałymi funkcjami BSI.


Komitet ds. bezstronności jednostki certyfikującej (CBIC)

Przepisy dotyczące akredytacji dla norm międzynarodowych nakładają na BSI obowiązek powołania komitetów ds. bezstronności, w których skład wchodzą osoby spoza grona pracowników BSI. Do zadań takich komitetów należy nadzór spełniania przez Grupę zobowiązań opisanych w tych przepisach.


Komitet ds. zarządzania jednostką certyfikującą (CBMC)

BSI zawiera jednostkę certyfikującą (JC), która zajmuje się certyfikacją systemów i wyrobów dla klientów. JC posiada dla tych działań akredytacje różnych jednostek akredytacyjnych. Za zarządzanie JC odpowiada CBMC.