Mô tả vai trò thành viên

Mô tả vai trò ở phần dưới sẽ chỉ rõ những yêu cầu cần thiết để đóng góp một cách hiệu quả tới việc vận hành DERG.

Thành viên DERG:

 • Là tất cả những người khuyết tật tự khai (phù hợp với định nghĩa Luật công bằng) có những hiểu biết chuyên môn và kỹ thuật về ít nhất một trong số khu vực làm việc BSI-CPI

 

Khả năng truy cập,

Thiết kế cho tất cả

Xây dựng

Quan tâm trẻ em
ICT (bao gồm An ninh – Bảo mật)
Những tiêu chuẩn quốc tế

                  Chăm sóc sức khỏe
Sản xuất
Rủi ro ( bao gồm chữ ký và ký hiệu)
Dịch vụ
Tính bền vững

 

 • Sở hữu một chiếc điện thoại và máy tính, có thể sử dụng máy tính, có ứng dụng liên quan và có thể truy cập internet. Họ phải có năng lực để kết nối một cách rõ ràng và hiệu quả thông qua email và điện thoại để xử lý thông tin dưới dạng văn bản
 • Đồng ý là một thành viên năng động phù hợp với mục đích nhóm.

Điều này có thể đạt được bằng một trong hai cách sau:
- a) Là một chuyên gia kinh nghiệm, người cung cấp phản hồi và đánh giá về những yêu cầu CPIC hoặc CPIN liên quan đến những tiêu chuẩn BSI (chú ý những chuyên gia nền tảng không tham dự những cuộc họp hội đồng Kỹ thuật); hoặc
- b) Là đại diện CPI trong hội đồng Kỹ thuật (chú ý người đại diện tham dự một quy trình tuyển dụng riêng đơn vị CPI- thành viên DERG phải tuân thủ quy trình này và kết quả của nó).

 • Có thái độ mang tính xây dựng để làm việc với các thành viên CPIN và nhân viên BSI, và có khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả để thúc đẩy công việc DERG trong BSI 
 • Chấp nhận là một thành viên DERG, họ đang làm việc với tư cách không cần trả phí.
 • Chấp nhận làm việc theo cách không mang tính chất chính trị và phù hợp với giá trị BSI
 • Đồng ý tôn trọng những giáo lý cơ bản BSI liên quan đến tính đoàn kết và bảo mật cũng như cam kết về bất cứ lợi ích cá nhân nào có thể làm tổn hại đến DERG, Mạng lưới CPI hoặc những giá trị BSI.
 • Đồng ý làm rõ ràng khi họ nêu ra quan điểm riêng, với tư cách cá nhân (không phải là quan điểm BSI), hoặc cam kết rằng đó là quan điểm tổ chức mà họ được liên kết. Nếu quan điểm DERG được yêu cầu, những quan điểm các thành viên sẽ được thu thập và Cố vấn DERG. Khi là một CPI Rep, thành viên nên trình bày trước CPI, như đã thảo luận và đồng ý với CPIC của họ.
 • Đồng ý đáp ứng những yêu cầu từ Cố vấn CPI về Thiết kế cho Tất cả, phù hợp với Mô tả vai trò DERG.
 • Đồng ý truy cập những trang mạng công khai BSI, hệ thống Hội đồng trực tuyến BSI và bất cứ hệ thống liên quan nào BSI, để xem lại những báo cáo cuộc họp và hội thảo, hướng dẫn, đường link hữu ích, …. Nếu thành viên DERG cũng là một CPI Rep, họ sẽ được chào đón khi sắp xếp thời gian đến những cuộc họp, hoàn thành Báo cáo Hồ sơ điện tử, sau đó đăng tải các báo cáo đó trên Hội đồng trực tuyến và đồng thời hoàn trả những chi phí đi lại trên hệ thống chi phí toàn cầu.
 • Đồng ý tham gia đào tạo, về lĩnh vực liên quan, dựa trên sự đề xuất Cố vấn DERG và đơn vị CPI.
 • Đồng ý về việc thời gian bổ nhiệm thử việc là 6 tháng, được theo dõi bởi người đánh giá. Nếu thành viên của họ được xác nhận, sau đó họ sẽ đưa ra đánh giá hàng năm để thảo luận về tiến trình và sự phù hợp vai trò.

Để sử dụng thư điện tử và điện thoại như một phương tiện chính để liên lạc (những phương pháp liên lạc khác có thể được xem xét khi thành viên bị ốm)

Sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm DERG, mạng lưới CPI hoặc tổ chức BSI mang điều tiếng không tốt.