Gắn kết với các cộng đồng địa phương

Gắn kết với các cộng đồng địa phương

  

  

Red Overlay
Red Overlay

Tại BSI, chúng tôi hợp tác làm việc với các cộng đồng địa phương và khuyến khích nhân viên đóng vai trò chủ động. Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp tích cực cho các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.