Đánh giá tùy chọn

Đánh giá tùy chọn

Phản ứng với COVID-19

Sức khỏe, an toàn và phúc  lợi | Vệ sinh tại nơi làm việc | Kinh doanh liên tục | An toàn thực phẩm | Chuỗi cung ứng

Phản ứng với COVID-19

Sức khỏe, an toàn và phúc  lợi | Vệ sinh tại nơi làm việc | Kinh doanh liên tục | An toàn thực phẩm | Chuỗi cung ứng

Red Overlay
Customized audits
Customized audits
Red Overlay
Reopen and rebuild with BSI customized audits

Tái mở cửa và tái xây dựng cùng với dịch vụ đánh giá tùy chọn của BSI

Đảm bảo các rủi ro chính được xác định và quản lý một cách có hiệu lực khi quý khách phản ứng với COVID-19.

Nhận biết các tiêu chuẩn quốc tế, phương pháp luận rủi ro, các giao thức và quá trình sẽ ngày càng liên quan hơn khi quý khách bắt đầu phục hồi từ đại dịch COVID-19 và tái xây dựng doanh nghiệp của mình.

Có thể truy cập vào các công cụ và nhận được sự hỗ trợ thích hợp là rất quan trọng đối với quý khách - cho dù là để tái mở cửa hoạt động trở lại hoặc tối đa hóa các cơ hội cho phép quý khách đa dạng hóa và phát triển.

Chúng tôi tập trung hỗ trợ quý khách quản lý rủi ro và cơ hội ở các chủ đề như an toàn và sức khỏe, sự bảo mật và an ninh thông tin, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và kinh doanh liên tục, thông qua

  • Kiến thức, sự thật ngầm hiểu và ngồn lực thích hợp
  • Đánh giá theo các tiêu chuẩn và cách thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận
  • Các báo cáo làm rõ thế mạnh và thiếu sót trong cách tiếp cận hiện tại về đánh giá và giảm thiểu rủi ro
  • Xác định các cơ hội để thúc đẩy sự cải tiến