Đánh giá Từ xa

Đánh giá Từ xa

Công nghệ chân thật. Chuyên môn đáng tin cậy.

Công nghệ chân thật. Chuyên môn đáng tin cậy.

Red Overlay
remote audit
remote audit
Red Overlay

Giới thiệu về Đánh giá Từ xa

Đánh giá Từ xa của BSI cung cấp chương trình đánh giá theo phương pháp và thời điểm theo nhu cầu của quý khách. Các chuyên gia đáng tin cậy sẽ làm việc với đội nhóm của quý khách từ bất kỳ nơi nào và hỗ trợ buổi đánh giá bằng các công nghệ cho trải nghiệm chân thật.

Bạn có thể thêm các buổi đánh giá từ xa vào như một phần của chương trình đánh giá cùng với BSI và hưởng lợi ích từ một phương pháp tiếp cận nhất quán, linh hoạt để lôi cuốn sự tham gia của các đội nhóm từ nhiều địa điểm một cách có hiệu lực.