Khóa học quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng có thể giúp cắt giảm chi phí năng lượng và làm giảm tác động đến môi trường 

Các khóa học được thiết kế để giúp người học hiểu và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Với chương trình đào tạo này bạn tiết kiệm nhiều hơn, nhanh hơn, và tránh những sai lầm thường gặp.

Các chuyên gia có thể cung cấp các khóa học tại công ty, tại trung tâm đào tạo hoặc trực tuyến thông qua e-learning. Chúng tôi cũng thiết kế khóa học để đáp ứng yêu cầu cụ thể.

Đối với các khóa học quản lý môi trường nâng cao, hãy truy cập trang đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001


Đào tạo trong công ty


Khóa học tập trung

Khóa học tập trung BSI sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo học viên hiểu đầy đủ về vấn đề.

Giới thiệu về lớp học khóa đào tạo ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 50001 dựa trên mô hình khóa đào tạo >

  • Hiểu được các khái niệm, yêu cầu và lợi ích để sử dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001
  • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng, phát triển, quản lý các chính sách và thủ tục nhằm cải tiến hiệu quả năng lượng, làm giảm chi phí.

Đào tạo trên lớp

Thực hiện lớp học về khóa đào tạo ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 50001 dựa trên mô hình khóa đào tạo >

  • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập hệ thống và giảm chi phí năng lượng, cắt giảm tác động môi trường, thúc đẩy danh tiếng doanh nghiệp
  • Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, doanh nghiệp được hướng dẫn về cách thực hiện và Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 

Đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về quản lý năng lượng theo ISO 50001 dựa trên mô hình khóa đào tạo  >

  • Trở thành một đánh giá viên nội bộ nhằm xem xét và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng
  • Cố vấn chúng tôi sẽ hướng dẫn thông qua các yếu tố quản lý năng lượng đánh giá viên nội bộ

Đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng về hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 - lớp học chứng nhận IRCA dựa trên mô hình khóa đào tạo >

  • Đạt được các kỹ năng, kiến thức cần thiết để lãnh đạo và thực hiện đánh giá quản lý năng lượng hiệu quả
  • Hiểu được nguyên tắc và thông lệ đánh giá độc lập đối với hệ thống quản lý năng lượng

Đào tạo trên lớp