Nghiên cứu trường hợp quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế tóm tắt thực hành quản lý năng lượng được coi là tốt nhất toàn cầu. Thực hiện tiêu chuẩn có thể giúp tổ chức tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, đáp ứng các mục tiêu môi trường và giảm thiểu carbon.

Đọc xem khách hàng được hưởng lợi ích gì từ việc thực hiện tiêu chuẩn.