Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) nhằm mục đích cho phép một tổ chức cải thiện hiệu suất OH&S của mình trong việc nâng cao sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và quản lý rủi ro OH&S. Đánh giá nội bộ là một yếu tố thiết yếu đối với một hệ thống OH&S hiệu quả và bằng cách tham gia khóa học này, bạn sẽ được hưởng lợi thông qua việc học hỏi và phát triển các kỹ năng để giúp cải thiện hiệu suất OH&S của tổ chức.

Khóa học này cung cấp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 kết hợp phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự phù hợp và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Lợi ích khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
  • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 45001.
  • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 45001.
  • Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý OH&S của tổ chức.
  • Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục.

Phương pháp học tập tăng tốc có tác động cao của chúng tôi làm tăng khả năng học tập bằng cách cải thiện khả năng lưu giữ kiến thức và áp dụng kỹ năng. Khóa học này dựa trên hoạt động thực nghiệm, làm cơ sở tăng cường sự hiểu biết sâu sắc hơn về tài liệu và tác động lớn hơn đến hiệu suất công việc.

Chứng nhận đào tạo?

Chứng nhận BSI được quốc tế thừa nhận.