Tiêu chuẩn ISO/IEC 27701

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27701

Trách nhiệm giải trình và tin tưởng đối với thông tin cá nhân

Trách nhiệm giải trình và niềm tin đối với an toàn thông tin cá nhân

Red Overlay
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27701
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27701
Red Overlay
Quản lý thông tin về quyền riêng tư

Quản lý thông tin về quyền riêng tư và ISO/IEC 27701 là gì?

ISO/IEC 27701 là phần mở rộng quyền riêng tư cho ISO/IEC 27001 Hệ thống quản lý an toàn thông tin và ISO/IEC 27002 Kiểm soát bảo mật. Là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế, tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm cách các tổ chức nên quản lý thông tin cá nhân và hỗ trợ chứng minh sự tuân thủ các quy định về quyền riêng tư trên toàn thế giới.

Lợi ích của ISO/IEC 27701:

  • Xây dựng niềm tin trong việc quản lý thông tin cá nhân.
  • Cung cấp sự minh bạch giữa các bên liên quan.
  • Tạo điều kiện cho các thỏa thuận kinh doanh hiệu quả.
  • Làm rõ vai trò và trách nhiệm.
  • Hỗ trợ tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.
  • Giảm độ phức tạp bằng cách tích hợp với tiêu chuẩn an toàn thông tin hàng đầu ISO/IEC 27001.

 Ai nên sử dụng ISO/IEC 27701?

ISO/IEC 27701 được áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức, bao gồm các công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Nó cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức chịu trách nhiệm xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), cụ thể:

  • Đội ngũ kiểm soát PII (bao gồm cả những người kiểm soát PII chung).
  • Đội xử lý PII.

 Các khóa đào tạo ISO/IEC 27701

Tiêu chuẩn, tư cách thành viên và dịch vụ đăng ký trực tuyến