RADMAC

Đề án RADMAC là sáng kiến giữa các tổ chức chứng nhận quốc gia đối với các nhà sản xuất lò sưởi và lò sưởi đối lưu theo tiêu chuẩn EN 442. Những người được cấp phép nắm trong tay một hoặc hai dấu chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 442 tại cùng một địa điểm có thể có lợi từ đề án này.

  • Dấu AENOR – Tây Ban Nha
  • Dấu AFNOR NF - Pháp
  • Dấu Kitemark BSI - Anh
  • Dấu RAL – Đức

Mỗi cơ quan chứng nhận là một nước đã ký kết thỏa thuận chấp nhận các bản báo cáo thử nghiệm từ các phòng thử nghiệm được phê duyệt RADMC và để chấp nhận báo cáo đánh giá từ các tổ chức khác khi đánh giá đó được diễn ra theo các tiêu chuẩn RADMAC.  

Các cuộc ghé thăm kiểm tra được thực hiện bởi một hoặc nhiều đánh giá viên từ các Tổ chức chứng nhận và bao gồm tất cả các dấu chứng nhận liên quan diễn ra cùng một địa điểm. Các CBs liên quan sẽ chấp thuận báo cáo chứng nhận.

Việc lấy mẫu sản phẩm cho buổi thử nghiệm đánh giá sẽ được thực hiện để đáp ứng tất cả các yêu cầu cơ quan chứng nhận liên quan với đủ mẫu mã. Cuộc thử nghiệm được làm tại một trong những phòng thí nghiệm được phê duyệt RADMAC. Các CBs liên quan sẽ chấp thuận báo cáo chứng nhận.

Người được cấp chứng nhận nhận được lợi ích từ việc tiếp cận các dấu chứng nhận khác nhau với các khoản phí đã được giảm bởi sự kết hợp giữa việc ghé thăm và thử nghiệm đối với tất cả các dấu trong đề án này