Kiểm nghiệm kính cho các phương tiện đi lại

BSI cung cấp hàng loạt chứng nhận và các dịch vụ kiểm nghiệm đối với rất nhiều sản phẩm liên quan đến đường bộ và xe cộ.

Chứng nhận Kitemark đối với kính của phương tiện đi lại:

  • Kính bảo hộ phương tiện giao thông đường bộ (BS AU 178a)

Yêu cầu cụ thể bao gồm kiểm nghiệm đối với kính bảo hộ cho việc lắp đặt kính chắn gió, cửa sổ khác hoặc vách ngăn trên xe mô tô và xe mooc. Phiên bản này phù hợp với quy định ECE 43

Kiểm nghiệm sản phẩm từ kính

Cơ sở kiểm nghiệm hiện đại chúng tôi đưa ra các đánh giá sản phẩm theo phương pháp tại Anh và Châu Âu. Chúng tôi có thể thực hiện kiểm nghiệm bất cứ khi nào cần thiết.

Nhãn hiệu CE đối với các sản phẩm từ kính

Là cơ quan thông báo theo Chỉ thị Vật liệu xây dụng, Các sản phẩm dịch vụ BSI đưa ra bao gồm đánh giá và kiểm nghiệm để hỗ trợ các yêu cầu nhãn hiệu CE.