Chứng nhận sản phẩm ngành tự động hóa và phương án dấu uy tín Kitemark

BSI có mối quan hệ cộng tác với ngành tự động hóa. Mối quan hệ đó có nghĩa ngành công nghiệp thu được lợi ích từ chuyên môn cấp thế giới BSI trong tiêu chuẩn và chứng nhận.

 Các dịch vụ có sẵn bao gồm sự phát triển các tiêu chuẩn, chứng nhận Kitemark và kiểm nghiệm sản phẩm trong việc hỗ trợ phê duyệt VCA