Làm thế nào để được chứng nhận?

Ở BSI, chúng tôi giải quyết các giải pháp tổng thể. Chúng tôi không chỉ kiểm tra bạn về các tiêu chuẩn - chúng tôi phát triển các tiêu chuẩn, cùng với các chuyên gia độc lập. Chúng tôi biết rõ các tiêu chuẩn từ trong ra ngoài, và chúng tôi biết cách làm thế nào để truyền đạt kiến thức chúng tôi cho mọi người.

Vì vậy với bất kỳ điều gì để tổ chức của bạn được chứng nhận - và giữ chứng nhận đó - chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

Qúa trình cấp giấy chứng nhận như thế nào?

  1. Liên lạc - cho chúng tôi biết bạn cần gì, và tiêu chuẩn mà bạn đang hướng tới
  2. Đề xuất - Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đề nghị chi tiết về chi phí và thời gian tham gia vào đánh giá chính thức
  3. Gặp gỡ nhóm đánh giá - chúng tôi sẽ chỉ định cho bạn một Quản lý Khách hàng chuyên môn
  4. Đào tạo - chúng tôi có thể cung cấp các hội thảo, chuyên đề nghiên cứu hoặc đào tạo để đưa nhân viên bạn lên cấp chứng nhận
  5. Trước- đánh giá - tùy chọn trước khi đánh giá xác định bất kỳ thiếu sót hoặc những điểm yếu cần giải quyết
  6. Đánh giá - điều này bao gồm một số giai đoạn, tùy thuộc vào các tiêu chuẩn lựa chọn
  7. Chứng nhận - Chúng tôi sẽ cấp một giấy đăng ký chứng nhận phác thảo rõ phạm vi chứng nhận 
  8. Tuân thủ - quản lý khách hàng bạn sẽ thực hiện đánh giá liên tục để hỗ trợ các hoạt động cải tiến thường xuyên
  9. Hiểu về trạng thái cho việc chứng nhận của quý khách – cách chúng tôi cấp, từ chối, đình chỉ, rút lại hoặc giảm phạm vi chứng nhận.