Hiểu về trạng thái cho việc chứng nhận của quý khách

Cấp chứng nhận

Dành cho chứng nhận ban đầu, tái chứng nhận hoặc chứng nhận mở rộng, một cuộc xem xét chứng nhận sẽ được thực hiện trước khi ra quyết định cấp giấy chứng nhận nếu:

 • thông tin thu thập được từ việc đánh giá theo yêu cầu là đầy đủ theo các yêu cầu chứng nhận và phạm vi chứng nhận
 • các điểm không phù hợp nặng đã được đóng, và
 • kế hoạch khắc phục và hành động khắc phục cho các điểm không phù hợp nhẹ khác đã được xem xét và chấp nhận.

Để duy trì chứng nhận, khách hàng phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý và đáp ứng Điều khoản Dịch vụ của BSI về việc Chứng nhận.

Từ chối chứng nhận

BSI có thể từ chối đăng ký chứng nhận hoặc cấp bất kỳ giấy chứng nhận nào hoặc các tài liệu khác xác nhận sự tuân thủ với bất kỳ luật pháp, tiêu chuẩn, quy định hoặc chương trình, nếu theo ý kiến hợp lý của mình, khách hàng không tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, tiêu chuẩn, quy định hoặc chương trình liên quan, hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng hoặc sử dụng các dịch vụ của BSI theo cách có thể gây hiểu lầm hoặc có thể khiến BSI bị mất uy tín.

Đình chỉ chứng nhận

Khách hàng được chứng nhận có thể bị đình chỉ trong các trường hợp khi

 • hệ thống quản lý được chứng nhận của khách hàng đã không đáp ứng liên tục hoặc nghiêm trọng các yêu cầu chứng nhận, bao gồm các yêu cầu về tính hiệu lực của hệ thống quản lý
 • khách hàng được chứng nhận không cho phép thực hiện các cuộc đánh giá giám sát hoặc đánh giá tái chứng nhận tại các chu kỳ được yêu cầu
 • khách hàng được chứng nhận đã tình nguyện yêu cầu việc đình chỉ.

Khi bị đình chỉ, chứng nhận hệ thống quản lý của khách hàng sẽ tạm thời không có hiệu lực. Chứng nhận bị đình chỉ sẽ được phục hồi nếu vấn đề dẫn đến việc bị đình chỉ đã được giải quyết. Không giải quyết các vấn đề dẫn đến việc đình chỉ trong một khoảng thời gian xác định sẽ dẫn đến việc rút hoặc giảm phạm vi chứng nhận.

Rút giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận có thể bị rút lại trong các trường hợp sau:

 • khách hàng không giải quyết các vấn đề dẫn đến việc bị đình chỉ trong khoảng thời gian nhất định
 • khách hàng không đáp ứng Điều khoản Dịch vụ của BSI cho việc Chứng nhận (vd: Không giải quyết các điểm không phù hợp nặng, không chấp nhận các cuộc đánh giá giám sát, không đạt kiểm tra Chứng nhận Sản phẩm...)
 • khách hàng dừng cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo như pham vi chứng nhận
 • khách hàng tự nguyện yêu cầu rút giấy.

Giảm phạm vi chứng nhận

 • khách hàng dừng cung cấp một phần dịch vụ hoặc sản phẩm trong phạm vi chứng nhận
 • khách hàng không giải quyết các vấn đề dẫn đến việc đình chỉ trong khoảng thời gian nhất định sẽ dẫn đến việc giảm thiểu phạm vi chứng nhận nếu điều đó chỉ ảnh hưởng đến một phần của phạm vi chứng nhận.