Dịch vụ xác minh sản phẩm

Dịch vụ xác minh sản phẩm

Red Overlay
Dịch vụ xác minh sản phẩm
Dịch vụ xác minh sản phẩm
Red Overlay

Chứng chỉ xác minh

Nếu bạn đã tự công bố sản phẩm, chúng tôi có thể xem lại tất cả thông tin kỹ thuật bao gồm dữ liệu kiểm thử, tệp tin kỹ thuật, báo cáo và cấp cho bạn Chứng chỉ xác minh.

Bạn có thể đã hoàn thành quá trình kiểm thử của riêng mình vì:

  • Nhu cầu đáp ứng các quy định hoặc chỉ thị cụ thể, bao gồm cả nhãn hiệu CE
  • Không có tiêu chuẩn nào tồn tại trên thị trường
  • Bạn cần bằng chứng rằng sản phẩm của bạn đã được đánh giá theo yêu cầu đã định