Làm thế nào để mua và truy cập

Làm thế nào để mua và truy cập

Thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Red Overlay
Làm thế nào để mua và truy cập
Làm thế nào để mua và truy cập
Red Overlay

Làm thế nào để mua và truy cập thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Là cơ quan tiêu chuẩn quốc tế của Vương quốc Anh, BSI chịu trách nhiệm xây dựng và xuất bản hàng nghìn tiêu chuẩn mỗi năm theo Hiến chương hoàng gia. Chúng tôi hiện duy trì danh mục hơn 95.000 tiêu chuẩn về mua hàng tại cửa hàng đạt chuẩn BSI hoặc từ nhóm quan hệ khách hàng và cung cấp trên 63.000 tiêu chuẩn hiện hành và dự thảo để bạn truy cập qua các dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn của chúng tôi.

BSI đại diện cho lợi ích của Vương quốc Anh trên toàn châu Âu, các tổ chức và ủy ban tiêu chuẩn quốc tế. 

Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn nào phù hợp với bạn?