PAS 2060 Trung hòa carbon

PAS 2060 Trung hòa carbon

Hỗ trợ cuộc cách mạng năng lượng hướng tới phát thải ròng bằng 0

Hỗ trợ cuộc cách mạng năng lượng hướng tới phát thải ròng bằng 0

Red Overlay
PAS 2060 trung hòa carbon
PAS 2060 trung hòa carbon
Red Overlay

ISO 14068-1:2023 sẽ thay thế PAS 2060 vào năm 2025

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, BSI sẽ chỉ cung cấp dịch vụ Kiểm tra xác nhận tính trung hòa carbon cho ISO 14068-1 như là tiêu chuẩn mới về tính trung hòa carbon.​

Trung hòa carbon và PAS 2060 là gì?

Trung hòa carbon có nghĩa là không thêm phát thải khí nhà kính (GHG) mới vào khí quyển. Khi lượng khí thải tiếp tục tăng lên, chúng phải được bù đắp bằng cách hấp thụ một lượng tương đương từ khí quyển, ví dụ thông qua thu hồi carbon và trồng rừng được hỗ trợ bởi các chương trình tín chỉ carbon.


Lợi ích của PAS 2060

Tại sao tính trung hòa carbon lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn?

Các chính phủ đang ngày càng nhấn mạnh vào tính trung hòa carbon. Ví dụ, chính phủ Anh đã đặt mục tiêu cho tất cả các doanh nghiệp trở nên trung hòa carbon - hoặc đạt được mức phát thải khí nhà kính 'bằng không' - vào năm 2050. Ngoài ra, trung hòa carbon là mục tiêu chính cho các tổ chức mong muốn:

  • Giúp chống biến đổi khí hậu
  • Nâng cao thông tin xác thực về tính bền vững và tăng khả năng phục hồi của bạn
  • Phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDGs)
  • Đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ xanh hơn
  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách cắt giảm chi phí năng lượng