IECQ

BSI điều hành IECQ (quốc tế) và hệ thống BS 9000 (quốc gia) bên thứ ba để xác nhận các linh kiện điện tử đã được đánh giá ngoài các hệ thống quản lý chất lượng công ty. Vì vậy, IE CQ và / hoặc BS 9000 chứng nhận nhà cung cấp đảm bảo chất lượng đánh giá độc lập cao hơn rất nhiều so với chương trình phê duyệt bên thứ nhất hoặc thứ hai. Xây dựng trên nền tảng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tập trung vào việc đánh giá chất lượng các sản phẩm thông qua phê duyệt đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đối với các nhà sản xuất các linh kiện điện tử, khi đạt được phê duyệt từ tổ chức (nếu phù hợp),  sản phẩm có thể đạt tình trạng được đánh giá thong qua chứng nhận năng lực hoặc như một nhà cung cấp linh kiện được phê duyệt đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp linh kiện điện tử. Các nhà sản xuất cũng có thể đạt tình trạng đánh giá cho một quy trình được xác nhận, khi một tiêu chuẩn được công nhận khi quá trình đang diễn ra.
Thiết bị ban đầu và các nhà sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp hang không có thể đạt được phê duyệt cho kế hoạch quản lý linh kiện điện tử (ECMP). Các nhà phân phối trong ngành công nghiệp điện tử có thể được chấp thuận nắm giữ cổ phần các thanh phần được phê duyệt từ các nhà sản xuất IECQ và BS 9000. Trong khi các cơ sở kiểm tra ngành công nghiệp linh kiện có thể được xác nhận là một phòng thí nghiệm IECQ và BS 9000 độc lập. 
Các chương trình mang nhãn hiệu chứng nhận UKAS tại cấp tổ chức và sản phẩm (Hệ thống điện tử và HSPM và phòng thí nghiệm kiểm tra không có công nhận UKAS). IECQ và  BS 9000 xác nhận các công ty có thể sử dụng các nhãn chương trình trên các sản phẩm và văn bản nếu thấy thích hợp. Các nhãn hiệu được công nhận trong toàn ngành là một sự đảm bảo chắc chắn về chất lượng sản phẩm.

Đối với người sử dụng cuối cùng các linh kiện điện tử, chương trình chứng nhận IECQ và BS 9000 là căn cứ quan trọng cho các thành phần có chất lượng đã được xác nhận . Những nhân viên xác nhận khắp nơi trên thế giới hiểu rằng khi một thành phần đi kèm với IECQ hoặc BS 9000 nghĩa là chúng được sản xuất theo các tiêu chuẩn được xác nhận. Chúngcũngđảmbảo rằng BSI, một nhà tiên phong trên toàn cầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận, đã độc lập đánh giá nhà cung cấp về một công nghệ cụ thể.

 

Để tìm hiểu cụ thể hơn về các lĩnh vực và chủ đề được đề cập bởi ICEQ, vui lòng xem trang về  ICEQ

Truy cập vào trang web IECQ để biết them thông tin và IECQ