Chương trình cài đặt cảnh báo cháy Kitemark

Chương trình Kitemark cho các cài đặt cảnh báo cháy

Hội Các Trưởng Ty Cứu Hỏa khuyến nghị mạnh mẽ bên chứng nhận thứ ba do UKAS tổ chức công nhận, cho những công ty thiết kế, cài đặt, ủy thác cũng như duy trì báo cháy, hệ thống báo động. Điều này hiện tại áp dụng cho tất cả các hệ thống phát hiện cháy, từ 01/ 9/ 2008

Chuyển điều này thành lợi thế bằng cách đạt được giấy phép Kitemark cho hệ thống báo cháy. Điều này cho phép bạn có xác nhận được khuyến nghị và các lợi thế cạnh tranh từ biểu tượng Kitemark khác biệt mang lại.

Các chương trình Kitemark SP203 nhận ra nhiều công ty chuyên về một số khía cạnh dịch vụ nhất định về báo cháy, được phản ánh trong chương trình này. Bằng cách sử dụng cấu trúc mô-đun linh hoạt, SP203 sẽ cho phép công ty đạt được chứng nhận Kitemark trong tất cả mô-đun chương trình đã liệt kê hoặc những mô-đun theo đó bạn có thẩm quyền làm việc.

Bốn mô-đun là:

  1. Thiết kế hệ thống
  2. Lắp đặt
  3. Ủy thác và bàn giao
  4. Bảo dưỡng

Chương trình Kitemark có sẵn cho các tiêu chuẩn sau đây:

BS 5839-1:2002+A2:2008
Phát hiện cháy và hệ thống báo cháy cho tòa nhà. Quy phạm thực hiện cho thiết kế hệ thống, lắp đặt, ủy thác và bảo trì
BS 5839-6:2004
Phát hiện cháy và hệ thống báo cháy cho tòa nhà. Quy phạm thực hiện cho thiết kế hệ thống, lắp đặt và bảo trì phát hiện cháy và các hệ thống báo cháy trong nhà ở
BS 5839-8: 2008
Phát hiện cháy và hệ thống báo cháy cho tòa nhà. Quy phạm thực hiện cho thiết kế, lắp đặt, ủy thác và bảo trì hệ thống báo cháy bằng giọng nói
BS 6266: 2002
Quy phạm thực hiện phòng cháy chữa cháy cho việc lắp đặt thiết bị điện tử
BS 7273-1: 2006
Quy phạm thực hiện đối với biện pháp phòng cháy chữa cháy. Khởi động tổng hệ thống điện chống lũ lụt thể khí
BS 7273-2: 1999
Quy phạm thực hiện đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy. Khởi động tổng hệ thống điện chống lũ lụt thể khí, hệ thống dập lửa tại chỗ

Các giai đoạn đạt được Kitemark cho Bên chứng nhận thứ ba tới SP203:

1.Ứng dụng
Khi hoàn toàn quen thuộc với các yêu cầu cần thiết để đạt được SP203 cũng như các tài liệu liên quan, bạn phải hoàn thành mẫu yêu cầu báo giá (có sẵn trên gói bán hàng SP203). Sau khi hoàn thành, sẽ được gửi bằng fax hoặc qua bưu điện cho BSI.

Tải bảng miêu tả SP203 Kitemark 

2. Đánh giá
Khi bạn đã chấp nhận báo giá, xem xét và gửi lại cho chúng tôi. Đánh giá viên trong khu vực sẽ liên hệ để sắp xếp ngày thích hợp trước khi đánh giá và/ hoặc đánh giá ban đầu về chương trình. Họ cũng sẽ có thể trả lời bất cứ câu hỏi hay thắc mắc về kỹ thuật 

  • Phân tích khoảng cách trước khi đánh giá

Nếu quan tâm về sự sẵn sàng khi đánh giá ban đầu, có thể áp dụng đánh giá sơ bộ trước. Điều này sẽ cho phép làm việc với đánh giá viên BSI để xem tại cơ sở cần phải làm những gì trước khi đánh giá ban đầu. Các đánh giá sơ bộ sẽ bắt chước đánh giá ban đầu, đưa ra ý tưởng về những điều mong đợi. Nó cũng cung cấp cơ hội để nói chuyện thông qua bất kỳ thắc mắc nào trước khi đánh giá ban đầu diễn ra.

  • Đánh giá ban đầu

Điều này liên quan đến những thứ khác nhau trong đó có hai chuyến thăm cơ sở để kiểm tra lắp đặt gần đây. Chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong các gói ứng dụng. Trong trường hợp không tuân thủ được xác định khi đánh giá, cần phải giải quyết chúng bằng cách thực hiện các hành động khắc phục. Các điểm không tuân thủ lớn sẽ yêu cầu chuyến thăm khác, hoặc trì hoãn giấy phép. Hình ảnh kỹ thuật số, giấy chứng nhận cài đặt và đệ trình bằng văn bản sẽ được lưu ý khi đánh giá các kế hoạch hành động khắc phục và điểm không tuân thủ nhỏ.

3.Cấp giấy phép Kitemark
Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá Kitemar, bạn sẽ được trao giấy phép Kitemark. Bạn cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận BAFE trực tiếp từ BAFE. Sau đó bạn có thể bắt đầu cấp giấy chứng nhận thông qua khu vực thành viên trực tuyến. Khi đánh giá của bạn đầy đủ và sự không tuân thủ đã được giải quyết, báo cáo đánh giá viên được gửi đến quản lý chương trình để xem xét, quyết định cấp giấy phép. Giấy phép cùng ba chiều an ninh sau đó gửi đến cho bạn cùng gói bản quyền, trong đó có giấy phép, bản trình bày bạn nhằm mục đích hiển thị thêm thông tin về chương trình này. Bộ tiếp thị Kitemark cũng sẽ được gửi đến để giúp bạn tận dụng tối đa lợi thế Kitemark.

  • Cấp chứng nhận

Sau khi hoàn thành công việc, giấy chứng nhận BAFE có liên quan đến công việc được thực hiện, cùng với bất kỳ chứng nhận phù hợp khác cần được trình bày cho khách hàng. Tất cả các chứng nhận BAFE được đưa ra thông qua trang web khu vực thành viên của chúng tôi, là tài khoản email hiện tại, yêu cầu truy cập vào internet là điều kiện tiên quyết việc gia nhập chương trình này. Cấp giấy chứng nhận cũng sẽ tự động đăng nhập chi tiết về công việc hoàn thành. Toàn bộ chi tiết làm thế nào để truy cập và in chứng chỉ sẽ được chứa trong các gói giấy phép.

BSI có thể đánh giá đối với một loạt các tiêu chuẩn trong đó một danh sách đầy đủ được đưa ra trong Phụ lục 2.2 của SP203.

Đăng nhập chương trình cài đặt báo cháy