Thang máy và thiết bị truy cập

Các thiết bị tiếp cận như thang, tòa nhà di động đến các bảng gỗ có khả năng hỗ trợ tải phù hợp với mục đích sử dụng là điều rất cần thiết.

Ở Anh, thiết bị truy cập di động nên tuân theo thông số kỹ thuật phù hợp như BS 2037 bao gồm thang nhôm, bậc thang, giá đỡ, giàn giáo nhẹ hoặc BS EN 131 về thang, bậc thang bằng nhôm, thép, nhựa hoặc gỗ, BS 1129 đối với thang gỗ, bậc thang, giá đỡ và giàn giáo, BS EN 1004 đối với truy cập tòa nhà di động, BS EN 14975 đối với thang cho gác xếp, BS EN 14183 về bậc ghế, hoặc PAS 250 về bục làm việc ở mức độ thấp

HSE đề nghị tất cả các thang di động và bậc thang trong công trường phải đáp ứng các yêu cầu BS 2037 bậc 1 hoặc BS EN 131.

BSI đưa ra chứng nhận Kitemark trên tất cả các tiêu chuẩn này. Kiểm nghiệm nghiêm ngặt bao gồm bậc thềm, cột trụ và các linh kiện kết nối sức mạnh, kiểm nghiệm rơi tự do trên bản lề thang, độ lệch các tháp truy cập di động và tính ổn định các bục làm việc mức độ thấp. Giám định có thể thực hiện tại phòng thí nghiệm chúng tôi và/ hoặc tại địa điểm nhà sản xuất. Thử nghiệm của chúng tôi có thể liên quan mật thiết đến khách hàng, thử nghiệm sản phẩm mới ở giai đoạn phát triển.

Danh sách các tiêu chuẩn về thang và thiết bị tiếp cận:

  • BS 1129

Thang gỗ di dộng, bậc thang, khung đỡ và giàn giáo

  • BS 2037

Thang nhôm di động, bậc thang và khung đỡ

  • BS EN 131 

Thang

  • BS EN 14975

Thang gác xếp, các yêu cầu, đóng dấu và kiểm nghiệm

  • BS 2482

Bảng giàn giáo gỗ

  • BS EN 1004

Thiết bị tiếp cận di động và tòa nhà làm việc được làm bằng các nguyên vật liệu đúc sẵn

  • BS EN 14183

Bậc ghế

  • PAS 250

Bục làm việc đơn và bảo vệ người sử dụng bởi một người với chiều cao làm việc tối đa dưới 2.5m