Khóa Đào Tạo Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS): Đánh giá viên nội bộ ISO / IEC 27001: 2013

Trong khóa học hai ngày này, chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp hoạch định, thực hiện và báo cáo đánh giá ISMS trong một tổ chức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013.

Bạn nên có hiểu biết tốt về yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành, và giáo viên của chúng tôi sẽ mở rộng dựa trên kiến thức sẵn có để phát triển kỹ năng và tri thức chuyên mônđể tiến hành đánh giá nội bộ.

Chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình từ bắt đầu đánh giá đến báo cáo về đánh giá và tiến hành theo dõi.

Đẩy nhanh tiến độ học tập thông qua kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và hoạt động thực tiễn, giúp áp dụng kiến thức một cách hiệu quả trong quá trình đánh giá.

 

Đối tượng tham gia?

Khóa học dành cho những người tham gia thực hiện đánh giá nội bộ của ISMS phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 trong tổ chức.

Vai trò công việc đề xuất và đội ngũ bao gồm:

 • Giám đốc quản trị an toàn thông tin
 • Giám đốc bảo mật doanh nghiệp và CNTT
 • Giám đốc quản trị doanh nghiệp
 • Giám đốc quản trị rủi ro và tuân thủ
 • Tư vấn an toàn thông tin

Điều kiện tiên quyết:

Hiểu rõ  tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 hoạt động thế nào

Nội dung của khóa học?

 • Nguyên tắc của sự phù hợp trong đánh giá theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2013
 • Khái niệm hoạt động đánh giá
 • Phương pháp tiến hành đánh giá
 • Phương pháp chuẩn bị hoạt động đánh giá 
 • Phương pháp thực hiện  hoạt động đánh giá
 • Phương pháp chuẩn bị và báo cáo đánh giá
 • Phương pháp  hoàn thành đánh giá 
 • Phương pháp  thực hiện và theo dõi đánh giá

Lợi ích của khóa học?

 • Giúp công ty có qúa trình và nguồn lực nội bộ cho phép tiến hành đánh giá riêng ISMS để đánh giá và cải tiến phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013
 • Đánh giá thành công sẽ cải tiến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của tổ chức để đáp ứng thị trường và nhu cầu quản trị doanh nghiệp

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Đồ uống
 • Ăn trưa
 • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
 • Chứng nhận tham gia