Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013

Dấu chân điện tử tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân bởi những tổ chức ngày nay lưu trữ nhiều thông tin về cá nhân hơn cũng như ghi chép nhiều hơn về việc tương tác của chúng ta. Quản lý các thông tin được lưu trữ, chia sẻ, truy cập và kiểm soát rất rắc rối, phức tạp và rủi ro cao.

Rủi ro không bị giới hạn bởi vùng miền điện tử hoặc bởi vì việc vi phạm không mong muốn có thể xảy ra như những hình ảnh thông tin nhạy cảm bị chụp lại bởi báo chí và bị công khai, từ những thiết bị cá nhân bị mất hoặc đánh cắp.

Các tổ chức ngày nay cần được trang bị để quản lý an ninh thông tin hoặc rủi ro đi kèm với chính họ với các tội danh, tội phạm và trách nhiệm.

ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế hiện thời đưa ra các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an ninh thông tin.

Một hệ thống dựa trên tiêu chuẩn sẽ liên quan đến các yêu cầu, mục tiêu tổ chức, yêu cầu an ninh, quy trình kinh doanh, quy mô và cơ cấu tổ chức, nó có thể áp dụng đối với các thay đổi theo thời gian ở những lĩnh vực này.

Một hệ thống quản lý hiệu quả sẽ nâng cao sự tự tin các bên hữu quan khi xem xét khả năng của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ tài sản thông tin một cách thích hợp.

Khóa học chúng tôi tuân theo cấu trúc có thể giúp bạn làm quen với tiêu chuẩn trong khóa đào tạo các yêu cầu đối với việc thực hiện ISMS trong một tổ chức. Để kiểm tra ISMS có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đánh giá hoặc lãnh đạo một nhóm để thực hiện đánh giá. Chúng tôi có thể có những khóa học cho các cá nhân và trưởng đánh giá viên giải quyết việc chuyển đổi từ phiên bản tiêu chuẩn cũ ISO/IEC 27001:2005 sang phiên bản hiện thời ISO/IEC 27001:2013.


Khóa học đào tạo tại trung tâm

Tất cả các khóa đào tại tại trung tâm BSI sử dụng phương pháp gia tăng bao gồm các bài giảng, bài tập và buổi thảo luận tương tác để đảm bảo bạn hiểu hoàn toàn các vấn đề.

Khóa đào tạo Trưởng đánh giá viên ISO/IEC 27001:2013 – IRCA chứng nhận >

  • Học cách dẫn dắt, hoạch định, thực hiện, và báo cáo đánh giá về hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17001:2013
  • Khóa học này được chứng nhận bởi Tổ chức đăng ký Trưởng Đánh gía viên quốc tế (IRCA)

Khóa đào tạo trong lớp


Đào tạo tại Doanh nghiệp