Chuyển đổi đánh giá viên từ ISO 14001 sang ISO 20121

Tiếp tục đánh giá hệ thống quản lý bền vững và mở rộng chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm tiêu chuẩn ISO 20121. Đánh giá cả hai tiêu chuẩn trở nên đơn giản với Khóa Đào Tạo Chuyển Đổi Đánh Giá Viên từ ISO 14001 sang ISO 20.121 - giúp quản lý bền vững và thành công cho các sự kiện.

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 áp dụng tất cả loại hình kinh doanh, trong khi tiêu chuẩn ISO 20.121 tóm tắt nguyên tắc và yêu cầu cụ thể cho các sự kiện trong ngành. Phát triển kiến thức để thiết lập liên kết trực tiếp giữa ISO 14001 và ISO 20.121 và cung cấp cho doanh nghiệp hoặc khách hàng một khởi đầu vượt trội trong quá trình chứng nhận.

Giảng viên xây dựng kinh nghiệm trực tiếp từ việc phát triển cả hai tiêu chuẩn và quy trình đánh giá có liên quan giúp nắm rõ quản lý bền vững theo ISO 20.121 trên quy trình đạt chứng nhận. Học viên nên có kinh nghiệm về đánh giá hệ thống quản lý môi trường, chất lượng, an toàn và sức khỏe. 

 


Đối tượng tham gia?

 • Những người chịu trách nhiệm đánh giá dựa vào ISO 20121
 • Những người muốn tích hợp đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 20.121 với tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 9001 hoặc OHSAS 18001

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Có được cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 20.121 và nắm rõ quản lý bền vững cho các sự kiện
 • Thiết lập liên kết giữa ISO 20.121, ISO 14001, ISO 9001 và BS OHSAS 18001
 • Hoạch định, thực hiện và quản lý đánh giá cho tiêu chuẩn BS 8901
 • Giám sát và đo lường sự kiện quản lý bền vững
 • Chịu trách nhiệm báo cáo đánh giá và hành động khắc phục

 

Lợi ích của khóa học?

 • Đạt được tiêu chuẩn ISO 20.121 với quản lý bền vững được cải tiến cho sự kiện liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ
 • Nhận được lợi ích từ chuyên môn đánh giá trong tổ chức
 • Đạt được hiệu quả cao hơn trong phân phối và hoạch định sự kiện tổng thể
 • Xây dựng lòng tin từ các bên liên quan với giấy chứng nhận ISO 20.121
 • Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống