Nghiên cứu tình huống Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

ISO 20121 là tiêu chuẩn có thể giúp bạn điều hành các sự kiện một cách bền vững và cách thực hiện tốt nhất trong ngành công nghiệp và đồng thời nhận thức rõ sự bền vững doanh nghiệp. Nó còn giúp bạn giảm chi phí thông qua các việc quản lý năng lượng và rác thải tốt hơn.

Đọc xem khách hàng của chúng tôi đã được những lợi ích gì từ việc thực hiện các tiêu chuẩn