Hội đồng tiêu chuẩn quốc gia Anh

Chúng tôi là Hội đồng tiêu chuẩn Quốc gia Anh (NSB) cũng là hội đồng tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên. Chúng tôi đại diện cho lợi ích kinh tế và xã hội Vương quốc Anh trên tất cả các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế trong việc phát triển các giải pháp thông tin kinh doanh cho các tổ chức Anh quốc thuộc mọi quy mô và lĩnh vực.Chính sách và quan hệ đối ngoại

Đây là cách chúng tôi quản lý các mối quan hệ với các cơ quan tiêu chuẩn khác trên toàn thế giới, cũng như các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương. Cách này cũng quản lý các hoạt động của NSB.

Các tiêu chuẩn giúp người tiêu dùng như thế nào

Tất cả các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp mặc dù hầu hết được phát triển để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và công nghiệp.


Làm thế nào để tham gia

Chọn từ nhiều cách để tham gia: tham gia vào ủy ban để giúp phát triển các tiêu chuẩn; trở thành người viết bài cho BSI hoặc đại diện người tiêu dùng; hoặc bình luận về một dự thảo công bố.

Đào tạo thành viên ủy ban

Thành viên Ủy ban được đào tạo bổ sung trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật và lĩnh vực đặc biệt - đem lại cho bạn những kinh nghiệm để sản xuất tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.


Chính sách tiêu chuẩn và ủy ban chiến lược

Các chính sách tiêu chuẩn và Uỷ ban chiến lược (SPSC) được bổ nhiệm bởi ban BSI và cuối cùng là báo cáo cho BSI.

Tóm tắt sự phát triển các tiêu chuẩn

Trong bản tóm tắt sự phát triển các tiêu chuẩn, chúng tôi phác thảo một số dự án quan trọng gần đây chúng tôi đã hoàn thành đồng thời làm sáng tỏ các vấn đề mới mà đang giải quyết.