Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia Anh

Chúng tôi là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia của Anh (NSB) và là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên. Chúng tôi đại diện cho các lợi ích kinh tế và xã hội của Anh trên tất cả các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế và trong việc phát triển các giải pháp thông tin kinh doanh cho các tổ chức Anh ở tất cả các kích cỡ và ngành.