Kết Quả Tài Chính Tập Đoàn BSI

Kết quả tài chính năm 2013


Ghi chú

1. Việc bảo trì và hoàn chỉnh trang web BSI là trách nhiệm của các giám đốc; công việc được thực hiện bởi các đánh giá viên không liên quan đến việc xem xét các vấn đề này và, theo đó, các đánh giá viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra với các báo cáo tài chính từ lúc nó được đăng lần đầu trên trang web 

2.Luật pháp ở Vương Quốc Anh quản lý việc chuẩn bị và công bố các báo cáo tài chính có thể khác với luật pháp ở các quốc gia khác.