Opis roli członków DERG | Dowiedz się więcej

W poniższym opisie roli sprecyzowano wymagania, których spełnienie jest konieczne do tego, aby móc wnieść pozytywny wkład w działanie DERG.

Członkowie DERG:

 • Osoby, które same określają siebie jako osoby niepełnosprawne (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o równości) i posiadają specjalistyczną lub techniczną wiedzę z zakresu co najmniej jednej z dziedzin, którymi zajmuje się BSI-CPI:
Dostępność/projektowanie dla wszystkich
Budownictwo
Dobro dzieci
Technologie teleinformatyczne (w tym ochrona prywatności)
Normy międzynarodowe
                  Służba zdrowia
Produkcja
Ryzyko (w tym znaki i symbole)
Usługi
Równowaga środowiskowa

 

 • Posiadają własny telefon i komputer, biegle obsługują komputer, posiadają odpowiednie aplikacje i mają dostęp do Internetu. Ponadto są zdolne do jasnego i skutecznego komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu oraz przetwarzania informacji na piśmie.
 • Są gotowe do aktywnego członkostwa na zasadach zgodnych z celami grupy. Są dwa rodzaje członkostwa:
  - a) specjalista ds. ogólnych, który zajmuje się opiniowaniem i komentowaniem wniosków CPIC lub CPIN odnośnie norm BSI (należy pamiętać, że specjaliści ds. ogólnych nie uczestniczą w spotkaniach Komitetu technicznego); oraz
  - b) przedstawiciel CPI w Komitecie technicznym (należy pamiętać, że wymaga to przejścia osobnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez dział CPI - członkowie DERG muszą poddać się tej procedurze i ukończyć ją pomyślnie).
 • Mają konstruktywne podejście do współpracy z członkami CPIN i pracownikami BSI oraz zdolność skutecznego budowania relacji w celu wspierania działalności DERG w ramach BSI.
 • Akceptują fakt, że za swoją pracę członkowie DERG nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Zobowiązują się zachowywać apolityczność i postępować zgodnie z wartościami BSI.
 • Zobowiązują się respektować podstawowe założenia działalności BSI dotyczące konsensusu i poufności i informować o wszelkich prywatnych interesach, które mogą narażać na szwank dobro DERG i Sieci CPI lub pozostawać w sprzeczności z wartościami BSI.
 • Zobowiązują się wyraźnie deklarować, kiedy przedstawiają własne osobiste poglądy (niebędące stanowiskiem BSI) lub poglądy organizacji, z którą współpracują. Jeśli członkowie DERG zostaną poproszeni o przedstawienie stanowiska DERG, ich poglądy zostaną uwzględnione i ujęte w oficjalnym stanowisku BSI przez koordynatora DERG. Jako przedstawiciel CPI członek powinien przedstawiać stanowisko CPI, zgodnie z tym, co zostało omówione i ustalone z CPIC.
 • Zobowiązują się postępować zgodnie z zaleceniami Koordynatora CPI ds. Projektowania dla wszystkich, stosownie do opisu roli DERG.
 • Zobowiązują się śledzić zawartość ogólnodostępnych witryn internetowych BSI, systemu BSI e-Committees i jakikolwiek innych odpowiednich systemów BSI w celu przeglądania sprawozdań ze spotkań i konferencji, wskazówek, przydatnych łączy itp. W przypadku gdy członek DERG jest także przedstawicielem CPI, oczekuje się od niego, że we własnym zakresie rozwiąże kwestię podróży w celu dotarcia i powrotu na/ze spotkania, będzie wypełniać elektroniczne sprawozdania Rolling Reports, a następnie przesyłać je do systemu e-Committees, a także składać wnioski o zwrot kosztów podróży za pośrednictwem systemu Global Expense, Concur. (CPIU może zgodzić się na uzasadnione ustępstwa wobec osób, które mają trudności z uzyskaniem dostępu do któregokolwiek systemu BSI.)
 • Zobowiązują się uczestniczyć w szkoleniach, o ile dotyczy, zgodnie z zaleceniami koordynatora DERG i działu CPI.
 • Zdają sobie sprawę, że ich mianowanie obejmuje okres próbny trwający 6 miesięcy, po którym nastąpi ewaluacja. W przypadku uzyskania zatwierdzenia członkostwa członkowie są poddawani corocznej ewaluacji, podczas której zostają omówione ich postępy oraz posiadanie odpowiednich predyspozycji do pełnienia danej roli.

Korzystają z poczty elektronicznej i telefonu jako głównych środków komunikacji (istnieje możliwość wykorzystywania alternatywnych metod kontaktu, uwzględniając specyfikę niepełnosprawności członka).

Zobowiązują się nie robić niczego, co mogłoby narazić DERG, Sieć CPI lub Grupę BSI na utratę dobrej reputacji.