Dyrektywa 2006/95/EC dotycząca niskiego napięcia

 • Dyrektywa 2006/95/EC dotycząca niskiego napięcia
 • Rozporządzenie w przepisach brytyjskich - Electrical Equipment (Safety) Regulations 1994 (SI 1994/3260)
 • Wskazówki DTI dotyczące sprzętu elektrycznego, brytyjskie przepisy - UK Regulations (ref. URN 07/616)

Dyrektywa o sprzęcie elektrycznym przewidzianym do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD) ma zastosowanie do wszystkich urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku przy napięciu znamionowym pomiędzy 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 V a 1500 V prądu stałego. Wtyczki i gniazda są objęte odrębnymi przepisami tj. Plugs and Sockets Etc. (Safety) Regulations 1994 (SI 1994 No. 1768). Ogólnie rzecz biorąc, zakres LVD obejmuje dobra konsumenckie i inwestycyjne pracujące w tych zakresach napięć, w tym w szczególności urządzeń elektrycznych, sprzętu oświetleniowego w tym stateczników, urządzeń sterujących i włączników, okablowania, połączeń i zestawów kabli, osprzętu elektroinstalacyjnego itp. oraz urządzeń elektrycznych przeznaczonych do połączenia z innymi urządzeniami jak transformatory i silniki.

Dyrektywa ta obejmuje wszystkie ryzyka wynikające z używania urządzeń elektrycznych, w tym nie tylko elektryczne ale także mechaniczne, chemiczne (takie jak, w szczególności, emisja substancji agresywnych), zdrowotne wynikające z hałasu i drgań, jak również ergonomiczne jako niezbędne, w rozumieniu dyrektywy, do ochrony przed zagrożeniami. LVD wyznacza jedenaście "celów bezpieczeństwa" stanowiących zasadnicze wymogi niniejszej dyrektywy.

Produkty są traktowane jako zgodne z celami bezpieczeństwa LVD, jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną. Alternatywnie, producent może zaprojektować produkt zgodny z podstawowymi wymaganiami (celami bezpieczeństwa) LVD, bez stosowania zharmonizowanych, norm międzynarodowych lub krajowych. W takim przypadku, produkt nie będzie mógł korzystać z domniemania zgodności i w związku z tym producent musi zawrzeć w dokumentacji technicznej opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia aspektów bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dyrektywie.

Przed wprowadzeniem produktu do obrotu musi zostać wykonane co następuje:

 • Producent musi zebrać całość dokumentacji technicznej, która pozwala ocenić, czy produkt jest zgodny z dyrektywą
 • Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić deklarację zgodności.
 • Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi umieścić oznakowanie CE   
Usługi związane z LVD 
 • Pomoc w zakresie wnioskowania i dokumentacji związane z normą dla produktu
 • Badania zgodnie ze zharmonizowanymi międzynarodowymi lub krajowymi normami, bądź wg specyfikacji klienta.
 • Ocena zgodności z LVD
 • Ocena dokumentacji technicznej
 • Raport jednostki notyfikowanej zgodnie z artykułem 11 LVD.

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

 • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
 • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
 • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
 • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach