Auditowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 – Auditor wewnętrzny

Utrzymanie systemu HACCP w firmie wymaga okresowej weryfikacji funkcjonowania systemu przez auditora wewnętrznego. Kurs szkoli auditorów w metodach auditowania i przekazuje im umiejętności, których potrzebują do realizacji procesu auditowania.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przedstawienie szczegółowych wymagań normy ISO 22000
 • Prezentacja wymagań ISO 19011
 • Omówienie zasad prowadzenia auditu
 • Zapoznanie z metodami dokumentacji auditu

Warsztaty:

 • Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych wg
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie listy kontrolnej
 • Audit w firmie - prowadzenie wywiadów
 • Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami
 • Sporządzenie raportu z auditu
 • Określenie działań korygujących

Kurs kończy się pisemnym sprawdzianem będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego systemu HACCP wg ISO 22000.

Uczestnicy:

 • Personel odpowiedzialny za wewnętrzne auditowanie systemu HACCP,
 • Nowe osoby, które chcą uzyskać stopień auditora wewnętrznego w Organizacji.

Na zakończenie kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wg ISO 22000,
 • Ocenić funkcjonowanie systemu i zidentyfikować niezgodności i możliwości doskonalenia,
 • Sporządzić raport i zaproponować działania korygujące.

Korzyści:

 • Dokładnie przeszkolony auditor wewnętrzny z umiejętnościami:
 • Kompleksowego zarządzania programami auditów wewnętrznych
 • Identyfikowania wszelkich możliwych niezgodności systemowych
 • Sporządzania i proponowania działań korygujących i doskonalących

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 3 dni