Auditowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 – Auditor wewnętrzny

Utrzymanie systemu HACCP w firmie wymaga okresowej weryfikacji funkcjonowania systemu przez auditora wewnętrznego. Kurs szkoli auditorów w metodach auditowania i przekazuje im umiejętności, których potrzebują do realizacji procesu auditowania.


Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Przedstawienie szczegółowych wymagań normy ISO 22000
  • Prezentacja wymagań ISO 19011
  • Omówienie zasad prowadzenia auditu
  • Zapoznanie z metodami dokumentacji auditu

Warsztaty:

  • Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych wg
  • Przygotowanie dokumentacji
  • Przygotowanie listy kontrolnej
  • Audit w firmie - prowadzenie wywiadów
  • Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami
  • Sporządzenie raportu z auditu
  • Określenie działań korygujących

Kurs kończy się pisemnym sprawdzianem będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego systemu HACCP wg ISO 22000.

Uczestnicy:

  • Personel odpowiedzialny za wewnętrzne auditowanie systemu HACCP,
  • Nowe osoby, które chcą uzyskać stopień auditora wewnętrznego w Organizacji.

Na zakończenie kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wg ISO 22000,
  • Ocenić funkcjonowanie systemu i zidentyfikować niezgodności i możliwości doskonalenia,
  • Sporządzić raport i zaproponować działania korygujące.

Korzyści:

  • Dokładnie przeszkolony auditor wewnętrzny z umiejętnościami:
  • Kompleksowego zarządzania programami auditów wewnętrznych
  • Identyfikowania wszelkich możliwych niezgodności systemowych
  • Sporządzania i proponowania działań korygujących i doskonalących

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 3 dni