Đào tạo thành viên hội đồng học trực tuyến

BSI đang phát triển khóa học đào tạo hội đồng thành viên thông qua học trực tuyến. Thành viên hội đồng cần một tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập đào tạo trực tuyến; nếu bạn không nhận được tên đăng nhập và mật khẩu thông qua hệ thống LMS, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi info.vietnam@bsigroup.com, nếu không thì bạn có thể đăng ký tại khóa học.

 


Đào tạo thành viên hội đồng trực tuyến