Chính sách đối ngoại và mối giao thiệp

Nhóm Chính sách đối ngoại được đặt dưới sự quản lý trực tiếp bởi Giám đốc Tiêu chuẩn. Chính sách đối ngoại này bao gồm 3 lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm:

  • Là kết nối chính giữa BSI và các tổ chức đối tác quốc tế. Nhóm chính sách bên ngoài kết hợp những mối quan hệ chính thức với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia cũng như tham gia vào cơ cấu quản lý ISO, IEC, CEN và CENELEC.
  • Kết hợp những mối quan hệ BSI với cơ quan và tổ chức Chính phủ Trung ương và địa phương
  • Quản lý những hoạt động BSI như cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia.

David Bell

David Bell

Director of Standards Policy

David Bell heads a team which is responsible for BSI's input to the international and European standards bodies, ISO, IEC, CEN and CENELEC on technical and policy issues. In addition, David manages BSI's institutional relations with British industry, the UK government and with key stakeholders, including consumer and public interest groups.

David was a member of the Council of ISO for five years, and a member of the ISO Finance Committee. David sits on the IEC Business Advisory Committee, is a former member of the CEN and CENELEC Boards, and chairs CEN/CENELEC’s Task Force on Africa.